S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

   
Sledujte nás na :

 
 

Novinky

arr3Nákup po telefóne 0904 360 686Povedzte nám čo potrebujete mi spracujeme objednávku za Vás.... arr3MontážNemá Vám kto namontovať produkty z našej ponuky? Ponúkame Vám služby externého montážneho... arr3Farebné vzorky granitových drezov a batérii.Pripravili sme pre Vás reálny vzorkovník farebných vzoriek pre kuchynské drezy a batérie podľa...

Tovar v Akcii

Naša cena 540,00 EUR
Naša cena 170,00 EUR

Kontakty

Profiline SK, s.r.o.
Poľná 88
900 28 Zálesie
tel: +421 904 360 686
napíšte nám
Prevádzka :
Malinovo, Športová 35, 90045

Najpredávanejši

Naša cena 68,00 EUR
Naša cena 2,00 EUR
Naša cena 341,00 EUR

Anketa

Ako sa vám páčia tieto stránky?

Velmi 43% Ide to 34% Nie príliš 12% Vôbec 11%


Nakupujte takto a jednoducho

Nakupujte takto a jednoducho na odsavace-online.sk

 

 

 


» Reklamačný formulár
Reklamačný formulár
Meno a priezvisko / Firma: *
Ulica a číslo: *
Mesto / obec: *
PSČ: *
Telefón: *
Email: *
Číslo faktúry: *
Názov produktu: *
Dátum predaja: * img
Popis závady: *
Spôsob doručenia na prevádzku:
Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie:
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas týmto správcovi v zmysle článku 6 odst. 1. písm. a). Nariadenia europskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo spracovaním osobných údajov a o pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov.
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas týmto správcovi v zmysle článku 6 odst. 1. písm. a). Nariadenia europskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo spracovaním osobných údajov a o pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov.
Opíšte text z obrázku: *
 

Reklamačný poriadok, záruka, zodpovednosť za vady

Platný pre nakupovanie v elektronickom obchode www.digestor.sk

Za vady tovaru zodpovedá Predávajúci. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len reklamácia) uplatniť u Predávajúceho bezodkladne po ich zistení postupom v súlade s reklamačným poriadkom Predávajúceho.

Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že bol riadne a dostatočne informovaný o   podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o spôsobe vykonávania záručných opráv v súlade s ustanovením §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa).

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.digestor.sk. Postup pri vybavovaní reklamácie je upravený na základe ustanovení zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, zákona č. 108/2000 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa.

Pri doručení tovaru je Kupujúci povinný tovar riadne skontrolovať. Ak je tovar poškodený, alebo má vadu, oznámi to Kupujúci dopravcovi a na mieste vyhotoví protokol s popisom vady, ktorej vernosť dopravca potvrdí. V takomto prípade má Kupujúci nárok na nový tovar,    zľavu z ceny tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny.  

Ak Kupujúci prehliadku tovaru pri prevzatí nevykoná dôsledne alebo vôbec, môže si nároky z vád, ktoré má tovar pri prevzatí uplatniť len v prípade, ak preukáže, že tovar mal vadu už v čase prevzatia.    

Ak sa počas záručnej doby vyskytne na tovare vada, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Vznik vady na tovare oznámi Kupujúci Predávajúcemu výhradne písomnou formou alebo e mailom na  objednavky@digestor.sk Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a oznámi Kupujúcemu ďalší postup.

Adresa pre zaslanie písomnej reklamácie alebo podania osobnej reklamácie:

Profiline SK, s.r.o.

Hviezdna 51, 900 45 Malinovo

Telefonický kontakt : 0903 632 123

E-mailová adresa pre zaslanie reklamácie : objednavky@digestor.sk

 

 

Pracovná doba pre prijatie reklamácie: 

Pracovné dni  8:00 – 18:00 hod.

Predávajúci má právo požiadať o doručenie reklamovaného tovaru na adresu Predávajúceho alebo na adresu osoby vykonávajúcej záručný servis. 

Adresa pre doručenie reklamovaného tovaru:

Hviezdna 51, 900 45 Malinovo

 Kupujúci zasiela tovar na reklamáciu na vlastné náklady.  

Predávajúci nepreberá tovar zaslaný na reklamáciu dobierkou. Kupujúci je reklamovaný tovar povinný v zmysle záručných podmienok riadne vyčistiť, zabaliť a zásielku riadne poistiť pre prípad poškodenia alebo straty pri preprave.  

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom ( reklamácia sa považuje za uplatnenú ), kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v mieste sídla a pre tento účel je povinný zabezpečiť prítomnosť osoby oprávnenej prijať reklamáciu počas celej prevádzkovej doby.

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady.

Pri uplatnení reklamácie osobne vydá Predávajúci Kupujúcemu písomné potvrdenie. Ak si Kupujúci uplatní reklamáciu prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie a to e-mailovou správou na adresu Kupujúceho uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky.

Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovení §2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailovou správou alebo doporučeným listom).

Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len odborné posúdenie tovaru). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Nárok na bezplatné odstránenie vady zaniká:

Ak Kupujúci nepredloží doklad o zaplatení a záručný list tovaru.

Uplynutím záručnej doby tovaru.

Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim.

Používaním tovaru v podmienkach, ktoré sú v rozpore s podmienkami uvedenými v záručnom liste, najmä však ak je tovar umiestnení do príliš vlhkého prostredia, alebo do chemicky agresívneho prostredia.

Neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v záručnom liste.

Poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Ak je tovar na reklamáciu doručený nevyčistený a javí znaky ohrozenie zdravia pracovníkov realizujúcich opravu, resp. posúdenie vady.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

Odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu.

Výmenou tovaru.

Vrátením kúpnej ceny tovaru.

Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.

Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. Záručná doba je 24 mesiacov , pokiaľ nie je pre konkrétne tovary stanovená záručná doba iná.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba pre Kupujúceho, ktorý je podnikateľ je 6 mesiacov.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový začína plynúť nová záručná doba..

Pokiaľ má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo tú istú odstrániteľnú vadu, ktorá sa vyskytla viac krát opakovane, alebo má väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví reklamáciu v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledovným spôsobom :

Výmenou tovaru za nový tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.

Vrátením kúpnej ceny tovaru.

Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

Ak si Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru a požiada Predávajúceho o odstránenie vady alebo zľavu z ceny tovaru, nemá viac nárok na iné riešenie reklamácie a nie je oprávnený tú istú vadu reklamovať opakovane.

 

KLIKNITE NA REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Reklamačný formulár

V Bratislave 1.1.2014

 

 

MmUyYzhjM